Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Η Κλίμαξ του Ιωάννου

Κύριε,
ότε εξελεύσομαι της φυλακής,
της πρόσκαιρης εμού ετούτης της ζωής,

ευδόκησον Σης Δικαιοσύνης ο ζυγός,
σταθμήσει με προς το μέρος του φωτός,


των τελωνίων των θελόντων με καταποντίσει,
υπερισχύσω αυτών,

των Σων Αγγέλλων τη βοηθεία,
την κλίμακαν ευκόλως ανελθών,


εις μίαν εκ των μονών Κυρίου,
ελαχίστην ευρεθώ ενοικών,

ένθα ου λύπη,
ου στεναγμός,
ου δάκρυ ενεμφανίσθει ποτέ,
αλλά ζωή ατελεύτητος

Ουχ' όμως, ως ηθέλησα εγώ Κύριε,
αλλά κατά τήν Σην ευδοκίαν.

Αμήν.